• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu Ķekavas novada iedzīvotājiem, kuri deklarējuši savu dzīves vietu savā nekustāmajā īpašumā

Par grozījumu izdarīšanu Ķekavas novada saistošajos noteikumos Nr.9/2015 “Par nekustāmā īpašuma nodokļa maksājuma atvieglojumu piešķiršanu”

Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo daļu un likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3) punktu, kurā noteikts, ka savu funkciju izpildes nodrošināšanai likumā noteiktos gadījumos pašvaldības var izdot saistošos noteikumus, lemt par nodokļu likmēm un atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem.

Ņemot vērā ekonomisko situāciju valstī un no tās izrietošās objektīvās grūtības atsevišķām iedzīvotāju grupām savlaicīgi un pilnā apmērā nomaksāt aprēķināto nekustamā īpašuma nodokļa summu, ir nepieciešams sniegt atbalstu un papildināt tās nodokļa maksātāju kategorijas, kurām šādi atvieglojumi piešķirami.

Lai samazinātu nekustamā īpašuma nodokļa slogu un ņemot vērā citu novadu pašvaldību pozitīvo piemēru aicinām papildināt pašvaldības saistošos noteikumus ar punktu: Tiesības saņemt atvieglojumus ir nodokļu maksātājam, kurš deklarējis dzīvesvietu savā nekustamajā īpašumā - 50 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas, kas taksācijas gadā aprēķināta par šī nekustamā īpašuma sastāvā ietilpstošo ēku (ēkām).

Šāda atvieglojumu kategorija samazinās pašvaldības ienākumus no nekustāmā īpašuma nodokļa, bet palielinās pašvaldības ienākumus no iedzīvotāju ienākuma nodokļa.

Līdz ar to, politiskās partijas Gods kalpot mūsu Latvijai Ķekavas nodaļas biedri, sadarbībā ar novada iedzīvotājiem, kolektīvi aicina Ķekavas novada domi pārņemt citu novadu pozitīvo piemēru un veikt atbilstošus grozījumus pašvaldības saistošajos noteikumos.

Iniciatīvas autors: Partijas Gods kalpot mūsu Latvijai Ķekavas nodaļa

Par grozījumu izdarīšanu Ķekavas novada saistošajos noteikumos Nr.9/2015 “Par nekustāmā īpašuma nodokļa maksājuma atvieglojumu piešķiršanu”

Sabiedrības līdzdalība

Līdzīgi citiem interneta portāliem un sabiedrības līdzdalības platformām, arī balsojam.lv aicina atbalstītājus ar saviem ziedojumiem palīdzēt nodrošināt veiksmīgu darbību. Ziedojumus var novirzīt arī konkrētās iniciatīvas īstenošanai

Parakstu vākšana

Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 131.3 pantu ne mazāk kā 10 000 Latvijas pilsoņu, kuri iesnieguma iesniegšanas dienā ir sasnieguši 16 gadu vecumu, ir tiesības iesniegt Saeimai kolektīvo iesniegumu. Līdz šim ir bijušas daudzas kolektīvā iesnieguma iniciatīvas un paraksti ir vākti dažādos veidos.


Parakstu vākšana rakstveidā - ir visvecākā un stabilākā metode. Taču tā ir ļoti dārga, lēna un darbietilpīga, jo saistīta ar liela daudzuma cilvēku uzrunāšanu, no kuriem tikai neliela daļa atbalsta kolektīvajā iesniegumā izteikto iniciatīvu.

Parakstu vākšana elektroniski, izmantojot internetbanku piedāvāto personu datu identifikāciju- ievērojami lētāka metode. Taču atsevišķos gadījumos nav efektīva, jo atstumj no parakstīšanās tās personas, kas neizmanto internetbanku pakalpojumus, kā arī tos pilsoņus, kas neizmanto LR reģistrētās bankas.

Parakstu vākšana elektroniski, neizmantojot personu datu identifikāciju - visātrākā un vislētākā metode. Taču šādā veidā savāktos parakstus Saeima neizskata kā kolektīvo iesniegumu Saeimas kārtības ruļļa 131.3 panta noteiktajā kārtībā.

balsojam.lv apvieno minētās metodes, sasniedzot visefektīvāko rezultātu, neatstumjot nevienu kolektīvā iesnieguma iniciatīvas atbalstītāju un radot iespēju savākt nepieciešamo parakstu skaitu ātri, efektīvi, ar iespējami zemām izmaksām.

© 2015. Dizains un teksti ir "KOLEKTĪVĀ IESNIEGUMA FONDS" īpašums un autortiesību objekts. Kopēšana, pārveidošana vai izmantošana bez autora atļaujas ir aizliega.