Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu Ķekavas novada iedzīvotājiem, kuri deklarējuši savu dzīves vietu savā nekustāmajā īpašumā

Drukāt

Par grozījumu izdarīšanu Ķekavas novada saistošajos noteikumos Nr.9/2015 “Par nekustāmā īpašuma nodokļa maksājuma atvieglojumu piešķiršanu”

Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo daļu un likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3) punktu, kurā noteikts, ka savu funkciju izpildes nodrošināšanai likumā noteiktos gadījumos pašvaldības var izdot saistošos noteikumus, lemt par nodokļu likmēm un atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem.

Ņemot vērā ekonomisko situāciju valstī un no tās izrietošās objektīvās grūtības atsevišķām iedzīvotāju grupām savlaicīgi un pilnā apmērā nomaksāt aprēķināto nekustamā īpašuma nodokļa summu, ir nepieciešams sniegt atbalstu un papildināt tās nodokļa maksātāju kategorijas, kurām šādi atvieglojumi piešķirami.

Lai samazinātu nekustamā īpašuma nodokļa slogu un ņemot vērā citu novadu pašvaldību pozitīvo piemēru aicinām papildināt pašvaldības saistošos noteikumus ar punktu: Tiesības saņemt atvieglojumus ir nodokļu maksātājam, kurš deklarējis dzīvesvietu savā nekustamajā īpašumā - 50 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas, kas taksācijas gadā aprēķināta par šī nekustamā īpašuma sastāvā ietilpstošo ēku (ēkām).

Šāda atvieglojumu kategorija samazinās pašvaldības ienākumus no nekustāmā īpašuma nodokļa, bet palielinās pašvaldības ienākumus no iedzīvotāju ienākuma nodokļa.

Līdz ar to, politiskās partijas Gods kalpot mūsu Latvijai Ķekavas nodaļas biedri, sadarbībā ar novada iedzīvotājiem, kolektīvi aicina Ķekavas novada domi pārņemt citu novadu pozitīvo piemēru un veikt atbilstošus grozījumus pašvaldības saistošajos noteikumos.

Iniciatīvas autors: Partijas Gods kalpot mūsu Latvijai Ķekavas nodaļa

Par grozījumu izdarīšanu Ķekavas novada saistošajos noteikumos Nr.9/2015 “Par nekustāmā īpašuma nodokļa maksājuma atvieglojumu piešķiršanu”