Pret kontrolējošo iestāžu iespēju nepamatoti bremzēt uzņēmējdarbību

Drukāt

Ierosinām izdarīt grozījumus Administratīvā procesa likumā, ar kuriem noteikt ierobežojumus valsts iestādēm bezjēdzīgi pārsūdzēt tiesā zaudētas prasības pret privātpersonām un privātiem uzņēmumiem. Iniciatīvas pieņemšanas gadījumā tiks ieviests princips, ka gadījumos, ja valsts iestāde ir zaudējusi tiesā 2 reizes,

tad kasācijas sūdzība Augstākajā tiesā vairs netiek pieņemta un apgabala tiesas lēmums stājas spēkā.

Valsts pārvaldes iestāžu amatpersonām ir plašas pilnvaras veikt privātpersonu un uzņēmumu kontroli, bankas kontu arestēšanu, uzņēmējdarbības apturēšanu un sodīšanu.
Nepamatoti biežas kontroles un ilgstoša tiesāšanās ir viena no pelēkā reiderisma metodēm, kad uzņēmumu pārņemšana notiek ar safabricētu prasību celšanu tiesās. Vēlamo rezultātu cenšas sasniegt ar nosacīti tiesisku līdzekļu izmantošanu - izmantojot tiesvedības un valsts institūcijas.
Lietas izskatīšana Augstākajā tiesā var ilgt vairākus gadus, kas uzņēmumus var novest līdz maksāt nespējai. Lietas izskatīšana Augstākajā tiesā ir pamatota, ja jautājums ir strīdīgs. Taču, ja valsts institūcija ir zaudējusi gan pirmās, gan otrās instances tiesā, tad lietas skatīšana Augstākajā tiesā vairāku gadu garumā ir nelietderīga nodokļu maksātāju naudas un administratīvo līdzekļu šķērdēšana, kā arī pelēkā reiderisma veicināšana.

Ierosinām papildināt Administratīvā procesa likuma 338.1 pantu un tajā noteikt, ka kasācijas tiesvedības ierosināšanas atteikuma pamats ir gadījums, ja prasības iesniedzējs ir publisko tiesību subjekts, kas pārsūdzētajā lietā pret privātpersonu ir saņēmis negatīvu gan pirmās instances tiesas, gan apelācijas instances tiesas lēmumu.
Citiem vārdiem sakot, ja valsts iestāde tiesājoties ar privātpersonu vai privātu uzņēmumu ir zaudējusi 2 tiesas prāvas, tad to pašu lietu vairs nevar pārsūdzēt Augstākajā tiesā.

Īstenojot piedāvāto reformu sabiedrībai būs vairāki ieguvumi:
- tiks uzlabota uzņēmējdarbībai labvēlīga vide;
- tiks samazināta valsts amatpersonu iespēja nodarboties ar pelēko reiderismu, izmantojot tiesu sistēmas nepilnības;
- tiks atslogota Augstākā tiesa no šaubīgu un nepamatotu lietu izskatīšanas;
- tiks ietaupīti valsts budžeta līdzekļi, atslogojot tiesas;
- tiks samazinātas rindas un gaidīšanas laiks citu jautājumu izskatīšanai Augstākajā tiesā.

Jaunā redakcija

Administratīvā procesa likums. 338.1 pants. Pamats atteikumam ierosināt kasācijas tiesvedību (1) Senatoru kolēģija atsakās ierosināt kasācijas tiesvedību, ja kasācijas sūdzība neatbilst šā likuma 325., 326., 327., 328. un 329.pantā minētajām prasībām vai kasācijas sūdzību iesniegusi persona, kura nav tam pilnvarota, vai ja kasācijas sūdzība iesniegta par tiesas spriedumu, kas saskaņā ar likumu nav pārsūdzams, vai ja kasācijas sūdzību iesniedzis publisko tiesību subjekts, kas pārsūdzētajā lietā pret privātpersonu ir saņēmis negatīvu gan pirmās instances tiesas, gan apelācijas instances tiesas lēmumu.

Iniciatīvas autors: Partija “Gods kalpot mūsu Latvijai”