Par PVN atcelšanu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pakalpojumiem

Drukāt

Ar šo iniciatīvu vēlamies atcelt 2015.gada 30. novembrī Saeimā pieņemtos grozījumus Pievienotās vērtības nodokļa likumā, ar kuriem ir paredzēts no 2016. gada 1. jūlija dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pakalpojumus aplikt ar pievienotās vērtības nodokli.


Minētie grozījumi PVN likumā attiecas uz:
- dzīvokļu un dzīvojamo māju īpašniekiem un nomniekiem;
- dzīvokļu un dzīvojamo māju pārvaldniekiem (tajā skaitā arī pašvaldību kapitālsabiedrībām);
- dzīvokļu īpašnieku kooperatīvajām sabiedrībām un to biedriem;
- pašvaldībām.
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas pakalpojumu aplikšana ar PVN palielinās izmaksas un ietekmēs tās personas, kas saņem minētos pakalpojumus.
Palielinoties dzīvojamo māju pārvaldīšanas pakalpojuma izmaksām, pieaugs pašvaldību izdevumi dzīvokļa pabalsta izmaksām pašvaldības trūcīgajiem un maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, tādejādi ietekmējot pašvaldību sociālo budžetu.
Administratīvais slogs ietekmēs tās personas, kas nodarbojas ar dzīvojamo māju pārvaldīšanu, bet nav reģistrēti PVN maksātāji.
Izskatot likuma grozījumu projektu Ministru Kabinetā un Saeimā netika uzklausīts sabiedrības viedoklis. Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pakalpojumu aplikšana ar PVN nav saskaņota ne ar Latvijas Pašvaldību savienību, ne ar Latvijas Lielo pilsētu asociāciju, ne ar Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociāciju. Informācija par grozījumiem tika publicēta Finanšu ministrijas un Ministru kabineta mājas lapā, kā arī vienkārši nosūtīta zināšanai minētajām organizācijām.
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas pakalpojuma aplikšana ar PVN vēl vairāk noslāņos Latvijas iedzīvotājus trūcīgajos un bagātajos, jo nodoklis ietekmēs tās personas, kas dzīvo daudzdzīvokļu namu dzīvokļos, nevis privātās savrupmājās.
Sakarā ar to, ka pašvaldības būs spiestas trūcīgajiem un maznodrošinātajiem iedzīvotājiem palielināt dzīvokļa pabalstus, lai daļēji kompensētu izdevumu palielinājumu par dzīvokļu pārvaldīšanas pakalpojumiem, notiks līdzekļu izņemšana no pašvaldību budžetiem un pārdale par labu valsts budžetam.

Ierosinām sagatavoto priekšlikumu “Par PVN atcelšanu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pakalpojumiem” iesniegt Saeimā kolektīvā iesnieguma veidā. Priekšlikums paredz atcelt 2015.gada 30. novembrī Saeimā pieņemtos grozījumus Pievienotās vērtības nodokļa likumā un atgriezties pie 2015. gada PVN likuma redakcijas.

Atbalstot šo iniciatīvu, tiks īstenots Māra Kučinska valdības deklarācijas 23. punkts, kas skan sekojoši:
“ Izvērtēsim Latvijas nodokļu sistēmu. Kopīgi ar sociālajiem un sadarbības partneriem veidosim līdzsvarotu un paredzamu nodokļu politiku, kas palīdz sasniegt valsts izaugsmes stratēģiskos mērķus – ekonomikas izaugsmi, demogrāfiskās situācijas uzlabošanu un nevienlīdzības mazināšanu. ”
Līdz ar PVN atcelšanu namu apsaimniekošanas pakalpojumiem:
- Nepaaugstināsies dzīvokļu īrnieku un īpašnieku izdevumi;
- Mazināsies nevienlīdzība apsaimniekošanas izdevumos starp dzīvokļu īrniekiem un privāto māju īpašniekiem;
- Samazināsies namu apsaimniekotāju izdevumi un administratīvais slogs;
- Samazināsies pašvaldību izdevumi dzīvokļu pabalstu izmaksām trūcīgām ģimenēm;
- Atceļot likuma grozījumus, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā netika saskaņoti ne ar Latvijas Pašvaldību savienību, ne ar citiem sociālajiem partneriem, valstī tiks stiprināta demokrātija un sabiedrībai tiks apliecināta tiesiskuma un tiesiskās paļāvības principu ievērošana.

Iniciatīvas autors: Biedrība Gods kalpot dzimtenei