Par Kristiešu - patvēruma meklētāju atbalstu

Drukāt

Ar šo iniciatīvu vēlamies noteikt kritērijus patvēruma meklētājiem, kas Latvijā tiks uzņemti saskaņā ar Ministru Kabineta lēmumu par brīvprātīgu Āfrikas un Tuvo austrumu valstu bēgļu uzņemšanu.

Šobrīd spēkā esošais Patvēruma likums nosaka Latvijas valsts iestāžu darbību gadījumos, kad bēgļi paši ir ieradušies Latvijā un to pirmā saskarsme notiek ar Valsts robežsardzi. Saskaņā ar Latvijas Satversmi visi cilvēki Latvijas teritorijā ir vienlīdzīgi un nevar būt to diskriminācija pēc kādas noteiktas pazīmes.
Taču Patvēruma likums nereglamentē Latvijas valsts un tās iestāžu saistības pret tiem Āfrikas bēgļiem, kas šobrīd atrodas ārpus Latvijas teritorijas, ir ieradušies citās Eiropas Savienības valstīs un, kurus saskaņā ar Ministru Kabineta lēmumu ir paredzēts pārvest uz Latviju.
Ar šo iniciatīvu vēlamies Patvēruma likumā noteikt papildu nosacījumus brīvprātīgi ar Ministru Kabineta lēmumu centralizētā veidā uzņemamiem patvēruma meklētājiem no citām ES valstīm un noteikt, ka Latvijā tiks uzņemti tikai kristieši un pilnas ģimenes.
Vienlaicīgi ar priekšlikumu uzņemt visus ģimenes locekļus, šajos gadījumos paredzam ierobežot likumā noteiktās ģimenes atkalapvienošanos tiesības turpmākajos gados.
Bez tam ierosinām noteikt stingrākas prasības krimināliem noziedzniekiem un likumā ieviest principu, ka bēgļa statusu zaudē ne tikai tās personas, kas ar Latvijas Republikas tiesas spriedumu atzītas par vainīgām sevišķi smaga nozieguma izdarīšanā un rada draudus Latvijas sabiedrībai, bet arī personas, kas atzītas par vainīgām tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanā.
Ierosinām Patvēruma likumā noteikt, ka:
1) brīvprātības kārtībā ar Ministru Kabineta lēmumu centralizētā veidā no citām ES valstīm Latvijā tiks uzņemti tikai kristieši un pilnas ģimenes;
2) tiks ierobežotas likumā noteiktās ģimenes atkalapvienošanās tiesības turpmākajos gados brīvprātības kārtībā uzņemtām ģimenēm;
3) tiks ieviestas stingrākas prasības personām ar iepriekšēju sodāmību, un
4) tiks noteikts, ka bēgļa statusu zaudē un – tiek deportētas personas, kas atzītas par vainīgām tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanā.

Ierosinām veikt grozījumus Patvēruma likumā, nosakot, ka valstu savstarpējās palīdzības ietvaros Latvijai brīvprātīgi uzņemot Āfrikas un Tuvo austrumu valstu bēgļus no citām Eiropas savienības valstīm tiks uzņemti tikai kristieši un pilnas ģimenes, bez tiesībām turpmākajos gados vēl palielināt brīvprātīgi uzņemamo bēgļu skaitu, pamatojoties uz ģimenes atkalapvienošanās tiesībām. Bez tam ierosinām noteikt stingrākus ierobežojumus saņemt bēgļa statusu krimināli sodītiem noziedzniekiem.

Sabiedrības ieguvums no šīs iniciatīvas būs sekojošs:
• novērsta iespēja līdz ar bēgļiem uzņemt Latvijā radikāli noskaņotas personas un nākotnē būs iespēja mazināt terora aktu iespējamību Latvijas Republikas teritorijā;
• atvieglota iespēja uzņemtajiem patvēruma meklētājiem vieglāk integrēties Latvijas sabiedrībā, kur kristīgā ticība ir dominējošā reliģija;
• mazināta iespēja nākotnē Latvijas teritorijā izvērst dažādu reliģisko konfesiju pārstāvju savstarpējo konfrontāciju;
• mazināts iespējamais sabiedrības spiediens uz līdzšinējās Latvijas kultūras, morāles, tikumības, un tiesiskās sistēmas maiņas nepieciešamību;
• novērsta iespēja nākotnē nekontrolējami palielināt bēgļu skaitu uz ģimeņu atkalapvienošanās principa pamata.

Iniciatīvas autors: Biedrība Gods kalpot Latvijai